સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ મેમોરિયલ સોસાયટી ખાતે વીજ વપરાશ માટે સોલાર માટેના ટેન્ડર ની નોટિસ

Eloquence competition


Our secretary , CA R.S. Patel & Prof Balubhai Patel joint Secretary are awarding certificates to the winners of eloquence Competition Organized by Sardar Vallabhbhai Patel Memorial society on 15-Dec -2018 being Sardar vallabhbhai patel death anniversary.