સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ મેમોરિયલ સોસાયટી ખાતે વીજ વપરાશ માટે સોલાર માટેના ટેન્ડર ની નોટિસ

Find Us Here

Sardar Vallabhbhai Patel National Memorial:

Gandhi-Sardar Smruthi Chowk,

Shahibagh, Ahmedabad - 380004,

Gujarat, India

Phone: +91 079 22860617

Fax: 079 2286 8217

Email: svpms1980@gmail.com

Contact Us