સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ મેમોરિયલ સોસાયટી ખાતે વીજ વપરાશ માટે સોલાર માટેના ટેન્ડર ની નોટિસ

Painting Competition


Selected students from various schools participated in painting competition organized by Sardar Vallabhbhai Patel Memorial society on 31st Oct 2018 being Birth anniversary of sardar vallabhbai patel