સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ મેમોરિયલ સોસાયટી ખાતે વીજ વપરાશ માટે સોલાર માટેના ટેન્ડર ની નોટિસ

Jail Event


Addressing Jail Prisoners at Sabarmati by our CEO Shri S.T Desai & Dr. Jagdish bhai Chudhari Principal of S.V Arts Collage Ahmadabad and Shri Prakashbhai Bhatt on the Occasion of 7th March Being first jail Yatra Of Sardar Vallabhbhai Patel