સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ મેમોરિયલ સોસાયટી ખાતે વીજ વપરાશ માટે સોલાર માટેના ટેન્ડર ની નોટિસ

Tender Notice

Tender Notice 1

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ મેમોરિયલ સોસાયટી ખાતે સોલાર પેનલ ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે અનુભવી પાર્ટીઓ પાસેથી સ્પર્ધાત્મક ભાવો મંગાવવા અંગેની નોટીસ.